Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

share:

AUDIO

Short excerpt HERE
   

    
Choreography
Anne Teresa De Keersmaeker

Music
Steve Reich, Music for Eighteen Musicians (1976)

Scenography and lighting
Jan Versweyveld

Musicians
Ictus conducted by Georges-Elie Octors
Synergy Vocals

AT De Keersmaeker :
interview about Rain

(JL Plouvier - in french)

Press review

Video link
on Dailymotion

Audio link
on this site

Note
"Rain Live" has been premiered and toured by Rosas, Ictus & Synergy
(premiere : Hallen van Schaerbeek, Brussel, 2002)
   

   

DANCERS

   
Created with
Marta Coronado, Igor Shyshko, Alix Eynaudi, Fumiyo Ikeda, Cynthia Loemij, Ursula Robb, Taka Shamoto, Clinton Stringer, Rosalba Torres, Jakub Truszkowski

Danced by
Laura Bachman, Léa Dubois, Anika Edström Kawaji, Zoi Efstathiou, Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti, Soa Ratsifandrihana, José Paulo dos Santos, Frank Gizycki, Robin Haghi, Luka Švajda, Thomas Vantuycom, Lav Crnčević
   

     

MUSICIANS 2024

   
Tom De Cock and Gerrit Nulens, musical direction
Mixed cast with Ictus, Brussels Philharmonic, Vlaams Radiokoor

PERCUSSION TEAM
Miquel Bernat, Anita Cappuccinelli, Tom De Cock, Ruben Orkio, Gerrit Nulens
  
PIANO QUARTET
Marlies Debacker, Marina Delicado, Jean-Luc Fafchamps, Fabian Fiorini
      

     

ORIGINAL CAST

   
Georges-Elie Octors : musical director
Synergy vocals (Caroline Jaya-Ratnam, Micaela Haslam, Amanda Morrison, Heather Cairncross)
PERCUSSION
Miquel Bernat,
Tom De Cock or Elliott Harrison
Georges-Elie Octors,
Gerrit Nulens,
Jessica Ryckewaert,
Géry Cambier,
Ruben Orio.
PIANO
Jean-Luc Fafchamps,
Jean-Luc Plouvier or Fabian Fiorini,
Stéphane Ginsburgh or Géraldine Dutroncy,
Laurence Cornez
OTHERS
Dirk Descheemaeeker and Tomonori Takeda or Carlos Galvez or Ana Filipa Botelho: clarinets, bass clarinets
Igor Semenoff: violin
Geert de Bièvre: violoncello
   

SOUND

Alexandre Fostier,
assisted by Antoine Delagoutte
   

   
READ MORE : Note by Steve Reich
Premiere in Brussels : Kaaitheater
   
   

Tag : Percussion
  
The Rain premiere was on 10 January 2001, on the stage of the Théâtre royal de la Monnaie, in Brussels. Its choreography is based on Music for 18 Musicians, a work composed in 1976 by Steve Reich for four female voices, violin, cello, two clarinets, four pianos and a large ensemble of keyboard percussion instruments (marimbas, xylophones and vibraphone).

As in Drumming, composed a few years earlier (in 1998) and based on a work by the same composer, a large group of dancers modulate space and time in accordance with the complex movements of the group, without ever leaving the stage and with a very secondary role for solos and duos. The obsession with the ‘grand form’, with the ‘grand flow’ and with continuity is taken to the extreme: in one hour of polyphonic excess, with a single breath, De Keersmaeker builds her performance with an uncompromising unity of material and style. On the stroboscopic rhythms of Reich’s music, the choreographer builds a diabolical intertwining of variations, departing from a very limited material: one choreographic phrase for the male dancers, another for the female. “In Drumming and Rain, choreography encompasses integral composition, which, similarly to the logic of integral serialism in the music of Webern or Stockhausen, extends monothematicism and structure to all parameters: vocabulary, syntax, counterpoint, spatial organization, time, but also to set design, lighting, and costumes,” writes Bojana Cvejić in a book to be published very shortly. (1)

Drumming and Rain, displaying a certain sense of excess, a certain ‘spirit of profusion’ that had fascinated the public in Rosas danst Rosas in 1983, are both inhabited by a wild and exuberant virtuosity, a joy of dancing on the verge of exhaustion, fuelled internally by a kind of joyous headiness. “While Lyotard’s celebration of profusion and waste could be afforded by the economic affluence of the 1970s, and would nowadays be contrasted with the politics of austerity, the performances of Drumming and Rain in 2012 revive vitalist, machinic, and libidinal thought. By suggesting that dance can be a form of conducting intensities, hidden within a choreographic structure and then released from it once this structure is, like a machine, set into accelerating motion, these performances reclaim the importance of the living, both through its machinic and organic characteristics,” writes again Bojana Cvejić (2).

Drumming and Rain also share the fact of having been choreographed very rapidly, with a kind of creative ease previously unknown to De Keersmaeker (a “sudden harvest” is how she describes it). They undoubtedly constitute a key episode in her choreography; one could almost say a ‘classic moment’. Almost 20 years of experimentation, technical research and love of music come together suddenly in a utopian vision of a ‘Art of Fugue’ of movement, in keeping with the new complexity of our age.

In 2011, the work was included in the repertoire of the Paris Opera. As her choreography had never been set down in writing, this required a major work of transmission: the dancers of Rosas taught the work to the Opera ballet company by means of an arduous reconstruction. It is this ‘reconstituted’ version that the Ictus musicians will be accompanying live, from the pit. They know the work better than anyone (I hope you will excuse my presuming so much) after having played it dozens of times in concert during the tours of Rosas and having worked with Steve Rich in person during Rain performances in New York.

(1) and (2): Bojana Cvejić and Anne
Teresa De Keermaeker
, ‘Drumming & Rain:
A Choreographer's Score’, to be published by Fonds Mercator (October 2014).

De première van Rain vond plaats op 10 januari 2001 in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. De choreografie is gebaseerd op Music for 18 Musicians, een werk dat Steve Reich in 1976 componeerde voor vier zangeressen, viool, cello, twee klarinetten, vier piano’s en slagwerk (marimba’s, xylofonen en een vibrafoon).

Net als in Drumming, dat een paar jaar voordien (in 1998) gecreëerd werd op het gelijknamig werk van dezelfde componist, bezet een groep dansers de ruimte met complexe groepsbewegingen, zonder ook maar één ogenblik de scène te verlaten, en met slechts een klein aandeel aan solo’s en duo’s. De obsessie voor continuïteit, de “grote vorm” en de “grote stroom” wordt hier nog versterkt. De Keersmaeker bouwt haar spektakel op in één uur polyfone waanzin en in één enkele adem, met een strakke eenheid van materiaal en stijl. Op de stroboscopische en bezwerende impulsen van Reichs muziek bouwt de choreografe een diabolische verstrengeling van variaties, en dat met al bij al zeer beperkt materiaal: een zin van een man / een zin van een vrouw.

“In Drumming en Rain wordt ‘choreografie’ synoniem voor ‘totaalcompositie’, waarin alle parameters — vocabularium, syntax, contrapunt, ruimtelijke opbouw, duur en zelfs decor, licht en kostuums – doordrongen zijn van monothematiek en gebaseerd zijn op dezelfde structuur. We zitten hier volop in de logica van het integrale serialisme, zoals het vorm kreeg van Webern tot Stockhausen,” zo schrijft Bojana Cvejić in een zeer binnenkort te verschijnen boek (1).

Drumming en Rain stralen allebei zekere zin voor "overdrijving" uit die het publiek van Rosas danst Rosas in 1983 zo fascineerde. Die uitgelaten, opgewekte virtuositeit en een tomeloze dansvreugde brengen de dansers in een roes en uiteindelijk tot de uitputting.
"Lyotards pleidooi voor overvloed en overgave werd gevoed door de economische boom van de jaren 70 en lijkt in te druisen tegen het huidige bezuinigingsbeleid. Met de heropvoering van Drumming en Rain in 2012 beleefden we een sterke revival van het vitalistische, machinale en libidineuze denken. Beide producties wilden ons laten voelen dat dans bestaat uit intensiteiten, opgesloten in een structuur om er pas aan te ontsnappen wanneer die oververhitte machine onderworpen wordt aan te sterke acceleratiekrachten. In beide voorstellingen staat de notie ‘leven’ op de voorgrond, zowel in zijn organische als in zijn machinale dimensie,” aldus nog Bojana Cvejić (2).

Drumming en Rain hebben nog iets gemeen: de choreografie kwam heel snel tot stand, in één grote creatieve beweging (De Keersmaeker spreekt in dit verband van een “plotse oogst”). Ze vormen onbetwistbaar een sleutelfase in het parcours van de choreografe; we zouden hier bijna durven spreken van haar “klassiek moment”. Bijna twintig jaar van experimenteren, een technische zoektocht en liefde voor de muziek komen plots samen in een utopische visie op de “kunst van de vluchtige en vluchtende beweging”, symbool voor de nieuwe complexiteit van onze tijd.

In 2011 werd de voorstelling ook opgevoerd door de Opera van Parijs. De choreografie was echter nooit schriftelijk vastgelegd. Vandaar dat er een complex “overdrachtsproces” op gang kwam, waarbij de dansers van Rosas elke beweging moesten aanleren aan het ballet van de Opera. Een geduldige reconstructie dus. Het is die nieuwe versie die de musici van Ictus live zullen begeleiden vanuit de orkestbak. Een ploeg die het stuk door en door kent na tientallen concerten en na verschillende tournees met Rosas. Bij de opvoeringen van Rain in New York was niemand minder dan Steve Reich van de partij.

(1) en (2): Bojana Cvejić en Anne Teresa De Keersmaeker,
Drumming et Rain - Carnets d'une chorégraphe (volume 3) (Drumming en Rain – Kronieken van een choreografe), een nog te verschijnen uitgave van het Mercatorfonds (oktober 2014).

RAIN

La première de Rain a eu lieu le 10 janvier 2001, sur la scène du Théâtre royal de la Monnaie, à Bruxelles. Sa chorégraphie est basée sur Music for 18 Musicians, une œuvre composée en 1976 par Steve Reich pour quatre chanteuses, violon, violoncelle, deux clarinettes, quatre pianos et un large ensemble de percussions à claviers (marimbas, xylophones, vibraphone).

Comme dans Drumming, écrit quelques années plus tôt (en 1998) sur une oeuvre du même compositeur, un large groupe de danseurs module l'espace selon de complexes mouvements d'ensemble, sans jamais quitter le plateau, et en n'offrant qu'une place très secondaire aux solos et duos. L'obsession de la "grande forme", du "grand flux" et de la continuité est ici exacerbée : en une heure de démesure polyphonique, d'un seul souffle, De Keersmaeker construit son spectacle en observant une intraitable unité de matériel et de style. Sur la pulsation stroboscopique de la musique de Reich, la chorégraphe bâtit un diabolique entrelacs de variations à partir d'un matériel très limité : une phrase d'homme / une phrase de femme. “Dans Drumming et Rain, « chorégraphie » devient synonyme de « composition intégrale », où le monothématisme et le même travail structurel sont infusés dans l’ensemble des paramètres - le vocabulaire, la syntaxe, le contrepoint, l'organisation spatiale, la durée, et jusqu'à la conception du décor, de la lumière et des costumes - dans la logique du sérialisme intégral tel qu’il s’est déployé de Webern à Stockhausen” écrit Bojana Cvejić dans un livre à paraître très prochainement (1).

Drumming et Rain, renouant par ailleurs avec un certain sens de l'excès, un "esprit de dépense" qui avait fasciné le public de Rosas danst Rosas en 1983, sont habités tous deux d'une virtuosité sauvage et  enjouée, d'une joie de danser au bord de l'épuisement, qui s'alimente elle-même en une sorte de vertige hilare. "L’apologie de la profusion et de la dépense par Lyotard, étayée sur l'essor économique des années 1970, semble en contrepied des politiques actuelles d'austérité ; mais les reprises de Drumming et Rain en 2012 nous replongeaient au coeur d’une pensée vitaliste, machinique et libidinale. En nous faisant sentir que la danse est une production d’intensités encapsulées au coeur d’une structure, en attente d'une libération qui se produit lorsque cette structure, telle une machine en surchauffe, se voit soumise à de puissantes forces d’accélération, ces deux spectacles remettent au premier plan la notion de « vivant», dans sa double dimension organique et machinique”, écrit encore Bojana Cvejić (2).

Drumming et Rain ont également ceci en commun d'avoir été chorégraphiés très vite, dans une sorte d'aisance créative que De Keersmaeker ne se connaissait pas (elle parle à ce sujet d'une "moisson subite"). Ils constituent incontestablement un épisode-clé dans le parcours de la chorégraphe ; on oserait presque parler d'un "moment classique". Près de vingt ans d'expérimentation, de recherche technique et d'amour de la musique se coagulent soudain dans la vision utopique d'un "art de la fugue" du mouvement, en phase avec les nouvelles complexités de notre temps.

En 2011, le spectacle est entré au répertoire de l'Opéra de Paris. Sa chorégraphie n'ayant jamais fait l'objet d'une fixation par écrit, cette entrée fit l'objet d'une grande opération de transmission : les danseurs de Rosas ont enseigné l'oeuvre au corps de ballet de l'Opéra, au prix d'un patient travail de reconstruction. C'est cette version "au second degré" qu'accompagneront en direct, depuis la fosse, les musiciens d'Ictus. Ils connaissent l'oeuvre mieux que personne (qu'on veuille bien m'autoriser cette vaniteuse remarque), pour l'avoir jouée des dizaines de fois en concert ou lors des tournées de Rosas, et l'avoir travaillée avec Steve Reich en personne lors des représentations de Rain à New York.
JLP
   
voir aussi : "Parlons travail", entretien avec AT De Keermsaeker par JL Plouvier
   


   
(1) et (2) : Bojana Cvejić et Anne Teresa De Keermaeker,
Drumming et Rain - Carnets d'une chorégraphe (volume 3), Editions du Fonds Mercator

Agenda for this project

October 2014
 • Date Show Location
 • Tue 21.10 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Thu 23.10 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sat 25.10 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1530h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sat 25.10 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 2030h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sun 26.10 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 15h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Tue 28.10 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Thu 30.10 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Fri 31.10 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
November 2014
 • Date Show Location
 • Sun 02.11 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Mon 03.11 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Tue 04.11 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Thu 06.11 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Fri 07.11 Rain (Anne Teresa De Keersmaeker) Opéra de Paris - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 1930h

  >Opéra de Paris

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
October 2016
 • Date Show Location
 • Tue 04.10 Rain Koninklijk Circus / Cirque Royal (prod. De Munt) - Brussels - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Anne Teresa De Keersmaeker / Steve Reich

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Wed 05.10 Rain Koninklijk Circus / Cirque Royal (prod. De Munt) - Brussels - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Anne Teresa De Keersmaeker / Steve Reich

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Thu 06.10 Rain Koninklijk Circus / Cirque Royal (prod. De Munt) - Brussels - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Anne Teresa De Keersmaeker / Steve Reich

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Fri 07.10 Rain Koninklijk Circus / Cirque Royal (prod. De Munt) - Brussels - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Anne Teresa De Keersmaeker / Steve Reich

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
November 2016
 • Date Show Location
 • Thu 03.11 RAIN Concertgebouw - BRUGGE - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  start: 20h Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Wed 23.11 Rain (live) deSingel - Antwerpen - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Thu 24.11 Rain (live) deSingel - Antwerpen - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Fri 25.11 Rain (live) deSingel - Antwerpen - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sat 26.11 Rain (live) deSingel - Antwerpen - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
February 2017
 • Date Show Location
 • Wed 08.02 Rain Opéra de Lille - Lille - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Thu 09.02 Rain Opéra de Lille - Lille - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Fri 10.02 Rain Opéra de Lille - Lille - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
March 2017
 • Date Show Location
 • Wed 01.03 Rain Grand Theatre - Luxembourg - Luxembourg

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Rosas & Ictus

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
June 2017
 • Date Show Location
 • Tue 13.06 Rain Live (Reich | De Keersmaeker) Sadler's Wells - London - United Kingdom

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Wed 14.06 Rain Live (Reich | De Keersmaeker) Sadler's Wells - London - United Kingdom

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
May 2018
 • Date Show Location
 • Mon 14.05 RAIN LIVE The Moscow State Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Music Theatre - Moskow - Russia

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Reich, De Keersmaeker. Moskow, May 14th 15th

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Tue 15.05 RAIN LIVE The Moscow State Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Music Theatre - Moskow - Russia

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Reich, De Keersmaeker. Moskow, May 14th 15th

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
December 2018
 • Date Show Location
 • Thu 06.12 Rain (with Rosas)      - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Fri 07.12 Rain (with Rosas)      - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sat 08.12 Rain (with Rosas)      - Paris - France

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
April 2020
 • Date Show Location
 • Thu 02.04 Rain CANCELED   Festspiele - Berlin - Germany

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Fri 03.04 Rain CANCELED   Festspiele - Berlin - Germany

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sat 04.04 Rain CANCELED   Festspiele - Berlin - Germany

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
May 2020
 • Date Show Location
 • Fri 15.05 Rain Live, Brussels CANCELED De Munt - Brussels - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sat 16.05 Rain Live, Brussels CANCELED De Munt - Brussels - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sun 17.05 Rain Live, Brussels CANCELED De Munt - Brussels - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Tue 19.05 Rain Live, Brussels CANCELED De Munt - Brussels - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Wed 20.05 Rain Live, Brussels CANCELED De Munt - Brussels - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
June 2020
 • Date Show Location
 • Tue 09.06 Rain Live CANCELED Kulturmäuse - Recklinghausen - Germany

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Wed 10.06 Rain Live CANCELED Kulturmäuse - Recklinghausen - Germany

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
September 2024
 • Date Show Location
 • Wed 11.09 Rain live Opera - Gent - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sat 14.09 Rain live Opera - Gent - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sun 15.09 Rain live Opera - Gent - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Tue 17.09 Rain live Opera - Gent - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Wed 18.09 Rain live Opera - Gent - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Fri 20.09 Rain live Opera - Gent - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sat 21.09 Rain live Opera - Gent - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
October 2024
 • Date Show Location
 • Wed 23.10 Rain live Concertgebouw - Brugge - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Thu 24.10 Rain live Concertgebouw - Brugge - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
January 2025
 • Date Show Location
 • Wed 22.01 Rain live Opera - Atnwerpen - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Fri 24.01 Rain live Opera - Atnwerpen - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sat 25.01 Rain live Opera - Atnwerpen - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more
 • Sun 26.01 Rain live Opera - Atnwerpen - Belgium

  Rain (Anne Teresa De Keersmaeker)

  Choreography by Anne Teresa De Keersmaeker, music by Steve Reich read more