Biography

share:

BIOGRAPHY

    
Ictus is a contemporary music ensemble based in Brussels, born in 1994 as the live band for Rosas dance company. Founded at a time when ensembles were considered mini-orchestras made up of virtuoso soloists, Ictus emerges today as a collective of creative musicians dedicated to experimental music in its broadest sense: written music, sound art, improvisation and electronics. Ictus is an artist-driven structure consisting of some 30 people spread over three generations. It has become a regular partner of numerous curators, choreographers and large-scale groups, such as Brussels Philharmonic and Collegium Vocale Gent, while developing its own projects in a variety of formats - from the most intimate to the monumental. Its work is available on a Youtube channel as well as a rich web archive, ictus.be, with almost 300 documented projects. Ictus is conducting an advanced Master’s programme for young musicians with the School of Arts Gent.
          

OUR PROJECT

      
Ictus is an ensemble devoted to creation in the fields of contemporary music and sound art.

Ictus is an institution created and led by musician-performers, brought together by a taste for the performing arts and the inherent risks involved.
The creation of a band (and not just a network) remains at the heart of its preoccupations.

Ictus aims as far as possible to reconcile, or at least combine, the heritage of modernism (‘Neue Musik’ born in the 1950s as the heir to European romanticism) with experimental and alternative musical genres that have transformed musical life worldwide since the ’60s, wherever they lie along the scale from “popular” to “specialised”.

Thanks to the diversity of its partnerships and alliances, Ictus sees itself as a go-between (or facilitator) in the Belgian and European landscape – interdisciplinary and cross-sectoral at local, regional and international levels. Ictus is organised inclusively by mixing generations, striving for a gender balance on and off the stage, and embracing different types of knowledge and expertise. We proceed from the belief that music today is no longer exclusively based on exploration of musical writing, but engages many other learning processes.

Ictus questions the very notion of interpretation in all its forms, going beyond the somewhat soggy notions of excellence or multidisciplinarity: it engages playing techniques, instrument making, collective practices and individual body languages, questions of electronics, acoustics and amplification, ways of listening, ideology and meaning.

Ictus creates concerts, theater and dance shows in a wide variety of formats: from the most intimate chamber music to monumental projects.

Ictus strives to play its part in its sector and is actively involved in transmission: both in the academic context (School of Arts Gent) and by supporting emerging musical initiatives, or by documenting, archiving and making its productions public. Whatever Ictus does, knows or can do is at all times available to the community of its musical colleagues and students, and the general public.
    

NETWORKS

       
On Youtube
On BandCamp
On Facebook
On SoundCloud
      

USEFUL LINKS

   

THE STAFF, organization chart, contact page, emails

THE BAND, founding musicians, Board, Assembly

The "Manama" academic cycle
Press clippings
Professional hi-re pictures
Ictus with Rosas
Ictus in Kaaitheater
Ictus at the Opéra de Lille, 2004-2019

Biografie

   
Ictus is een ensemble voor hedendaagse muziek dat sinds 1994 de gebouwen deelt met de dansschool p.a.r.t.s en de het dansgezelschap Rosas . Onder leiding van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker creëerden Rosas en Ictus vijftien verschillende voorstellingen; van Amor Constante tot Repertoire Evening. Daarnaast werkte Ictus ook met choreografen als Wim Vandekeybus, Maud Le Pladec, Eleanor Bauer, Fumiyo Ikeda, Noé Soulier, Etienne Guilloteau en Claire Croizé.

Met het Kaaitheater en Bozar als vaste partners in Brussel, stelt Ictus jaarlijks een nieuw concertseizoen samen, voor een breed publiek van theater-, dans- en muziekliefhebbers. Een belangrijk pijler van de activiteiten is het exploreren van nieuwe concertvormen: korte performances of extreem lange concerten, de experimentele « Ictus Invites » concertreeks, grote concerten met Brussels Philharmonic, becommentarieerde concerten, Blind Dates, participatieve kindervoorstellingen en concert/festivals waar het publiek kan circuleren tussen de podia (zie de unieke en locatie-specifieke Liquid Rooms die doorheen heel Europa opdoken).

Ictus stond telkens aan de voorhoede van nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse muziek. Aanvankelijk gekristalliseerd rond dirigent Georges-Elie Octors, in een tijd waarin ensembles zich als mini-orkesten van virtuoze muzikanten profileerden, transformeerde Ictus zich tot een elektrisch ensemble met een klankingenieur als een vast lid, naar een collectief van creatieve muzikanten die zich toeleggen op experimentele muziek in de breedste zin van het woord.

Bij het label Cyprès kwamen een twintigtal cd’s uit waaronder twee albums gewijd aan de muziek van Fausto Romitelli die tot vandaag geroemd worden voor hun avontuurlijke en onconventionele mixing en mastering. Sinds kort publiceert Ictus opnames op het SubRosa label en op Bandcamp, naast documentatie van de meeste activiteiten op een Youtube kanaal.

Tenslotte leidt Ictus een Master Na Master hedendaagse muziek aan de School of Arts van Gent en in samenwerking met het Spectra Ensemble.

Meer info, een blog en audio-materiaal is beschikbaar op de web site van het ensemble.
      

ONZE MISSIE

    
Ictus is een ensemble gewijd aan creatie in het domein van de hedendaagse muziek en de klankkunst.

Ictus is een levend instituut, gecreëerd en geanimeerd door muzikanten-performers, met liefde voor de podiumkunsten en zin voor risico en vernieuwing. Het begrijpen van muziek als een collectief spel staat daarbij centraal.

Ictus wil de erfenis van het modernisme (de “nieuwe muziek”, geboren in de jaren vijftig als erfgenaam van de Europese Romantiek) verzoenen met experimentele en nieuwe alternatieve muziekstijlen, die sinds de jaren zestig het muziekleven hebben getransformeerd.

Door de diversiteit van haar vriendschappen en coalities beschouwt Ictus zich als een go-between: interdisciplinair en crossectoriaal, zowel op lokaal, regionaal als internationaal niveau. Ictus verbindt daarbij op een inclusieve manier: het mengen van generaties, het streven naar genderbalans op en naast het podium, het omarmen van verschillende types van kennis en expertise. We gaan ervan uit dat kennis over gecomponeerde muziek niet langer exclusief is, maar onlosmakelijk verbonden met andere kennisdomeinen.

Ictus stelt het begrip ‘interpretatie’ in al zijn vormen ter discussie, verder dan de enigszins kleffe begrippen excellentie of multidisciplinariteit.Daarbij worden alle muzikale parameters aan onderzoek onderworpen: speeltechniek, instrumentenbouw, collectieve praktijk, bewegingstaal, akoestiek en versterking, luistermodi, ideologieën, betekenis.

Ictus maakt voorstellingen en concerten in uiteenlopende formaten: van de meest intieme kamermuziek tot monumentale projecten, van historische of hedendaagse muziek tot performance, dans- en theaterproducties.

Ictus is open en loyaal naar de sector en zet volop in op transmissie. Dit gebeurt binnen een academisch kader, (School of Arts Gent), door het steunen van nieuwe initiatieven en door het documenteren, archiveren en openbaar maken van haar producties. Wat Ictus maakt, kan en weet, staat ten allen tijde ter beschikking van de gemeenschap van collega-muzikanten, studenten of het brede publiek.
      

NETWORKS

       
On Youtube
On BandCamp
On Facebook
On SoundCloud
      

USEFUL LINKS

   

THE STAFF, organization chart, contact page, emails

THE BAND, founding musicians, Board, Assembly

The "Manama" academic cycle
Press clippings
Professional hi-re pictures
Ictus with Rosas
Ictus in Kaaitheater
Ictus at the Opéra de Lille, 2004-2019

BIOGRAPHIE

   
Ictus est un ensemble de musique contemporaine basé à Bruxelles, né en 1994 dans le sillage de la compagnie de danse Rosas. Créé une époque où les ensembles se pensaient comme des mini-orchestres composés de solistes virtuoses, Ictus a lentement muté en collectif de musiciens créatifs, dédiés aux musiques expérimentales au sens large : musiques écrites, art sonore, improvisation et électronique. Ictus est aujourd’hui dirigé par les artistes eux-mêmes, et compte une trentaine de collaborateurs couvrant trois générations de musiciens. Ictus est devenu le partenaire régulier de nombreux chorégraphes, de curateurs, de larges formations comme le Brussels Philharmonic ou le Collegium Vocale Gent, tout en développant ses propres projets en différents formats — de l'intime au monumental. Son travail est documenté via une chaîne Youtube et une archive internet riche de près de 300 projets (ictus.be). L'ensemble mène un programme de post-Master pour jeunes musiciens avec la School of Arts Gent.
   

NOTRE PROJET

   
Ictus est un ensemble dédié à la création dans les domaines de la musique contemporaine et de l'art sonore.

Ictus est une institution créée et dirigée par des musiciens-interprètes, réuni·e·s par le goût du spectacle vivant et des risques que cela suppose. La constitution d'un groupe (et pas seulement d'un réseau) reste au cœur de ses préoccupations.

Ictus vise à réconcilier tant que faire se peut, ou au bas mot à alterner, l'héritage du modernisme (la « Neue Musik » née dans les années 1950 en tant qu'héritière du romantisme européen) avec les mouvements musicaux expérimentaux et alternatifs qui ont transformé la vie musicale mondialisée depuis les années 60, où qu'ils se situent sur l'échelle du « populaire » et du « spécialisé ».

Grâce à la diversité de ses partenariats et de ses alliances, Ictus se considère comme un go-between (ou un facilitateur) dans le paysage belge et européen. Ictus s’organise de manière inclusive en mixant les générations, en s'efforçant d'atteindre un équilibre entre les genres sur et en dehors de la scène, en embrassant différents types de savoirs et de compétences. Nous partons de la conviction que la musique d'aujourd'hui ne repose plus exclusivement sur l'exploration de l'écriture musicale, mais engage d’autres processus d'apprentissage.

Ictus interroge la notion d’interprétation sous toutes ses formes, au-delà des notions un peu détrempées d'excellence ou de multidisciplinarité : « interpréter » engage aujourd’hui les techniques de jeu, la facture instrumentale, les pratiques collectives et les gestiques individuelles, les questions d'électronique, d'acoustique et d'amplification, les modes d'écoute, l'idéologie et le sens.

Ictus crée des concerts, des spectacles de théâtre et de danse dans une grande variété de formats : de la musique de chambre la plus intime aux projets monumentaux.

Ictus entend jouer loyalement son rôle dans son secteur et participe activement à la transmission : tant dans le cadre académique (avec la School of Arts Gent) qu'en soutenant des initiatives musicales émergentes, ou encore en documentant, archivant et rendant publiques ses productions. Tout ce qu'Ictus fait, sait ou peut est à tout moment disponible pour la communauté des collègues, des étudiants, du grand public.
      

NETWORKS

       
On Youtube
On BandCamp
On Facebook
On SoundCloud
      

USEFUL LINKS

   

THE STAFF, organization chart, contact page, emails

THE BAND, founding musicians, Board, Assembly

The "Manama" academic cycle
Press clippings
Professional hi-re pictures
Ictus with Rosas
Ictus in Kaaitheater
Ictus at the Opéra de Lille, 2004-2019

Ictus ist ein in Brüssel beheimatetes Ensemble für zeitgenössische Musik, das seit 1994 mit der Tanzschule P.A.R.T.S und der Tanzkompagnie Rosas (unter der Leitung von Anne-Teresa De Keersmaeker) unter einem Dach arbeitet. Gemeinsam mit Rosas hat Ictus bereits fünfzehn Produktionen – von Amor Constante bis hin zu Repertory Evening – auf die Bühne gebracht. Darüber hinaus kooperiert das Ensemble mit weiteren international renommierten Choreograf·innen wie Wim Vandekeybus, Maud Le Pladec, Noé Soulier, Eleanor Bauer und Fumiyo Ikeda.

In Zusammenarbeit mit dem Kaaitheater und Bozar ist Ictus seit einigen Jahren eingeladen, den Spielplan der Saison programmatisch mitzugestalten. Damit eröffnen sich dem Ensemble vielfältige Möglichkeiten, mit unterschiedlichen auditiven Formaten zu experimentieren, um das sehr heterogene Publikum aus den Bereichen Theater, Tanz, Performance und Musik anspruchsvoll herauszufordern. Ictus ist beispielsweise international bekannt für seine Liquid-Room-Konzerte, in denen das Publikum eingeladen ist, sich über mehrere Stunden hinweg frei im Raum zwischen Musiker·innen und verschiedenen Bühnen zu bewegen. Außerdem gelang es Ictus durch Formate sehr unterschiedlicher zeitlicher Dimension (Mini- und Maxikonzerte) oder mit sogenannten Überraschungsprogrammen (»Blind Dates« in Gent) sowie durch kommentierte und interaktive Abende neu Wege zu finden, gängige Rezeptionshaltungen zu verändern.

Ictus ist stets darauf bedacht, sich auf unterschiedlichen Ebenen mit den Kernfragen unserer (musikalischen) Gegenwart auseinander zu setzen und diese Diskurse in aktuelle und oftmals durchaus provokante Programme zu überführen. Das Ensemble musizierte anfangs unter der Leitung von Georges-Elie Octors und verstand sich zunächst als eine Art „Mini-Orchester“ – einem Kollektiv aus versierten Solist·innen. Durch das Hinzutreten eines Sound-Designers als fixer Bestandteil der Gruppe entwickelte sich Ictus hin zu einem „elektrischen Orchester“. Heute versteht sich Ictus als vielseitiges, aus kreativen Individualist*innen bestehendem Ensemble, das sich den aktuellen Fragen unsere musikalischen Gegenwart verschrieben hat und sich mit „experimenteller Musik“ im weitesten Sinne beschäftigt. Das Abenteuer geht weiter.

Von den mittlerweile in etwa zwanzig CDs, die Ictus bereits veröffentlichte, waren die beiden dem Komponisten Fausto Romitelli gewidmeten Alben von überaus prägendem Einfluss auf das Umfeld der neuen Musik. Sie überzeugen durch einen gewagten Mix und einen auffallend neuen Ton, der den klassischen akustischen Raum zu revolutionieren vermochte. Ictus gibt derzeit seine Einspielungen sowohl beim Plattenlabel SubRosa als auch auf der Plattform Bandcamp heraus, wobei es seine Arbeit auf einem Youtube-Kanal dokumentiert.

Darüber hinaus organisiert Ictus in Zusammenarbeit mit der School of Arts in Gent und dem Spectra Ensemble einen „Advanced Master“- Studiengang, der sich der Interpretation zeitgenössischer Musik widmet. Weitere Informationen, einen Blog und eine große Auswahl an Audiomaterial finden Sie auf dieser Webseite.
     
  

NETWORKS

       
On Youtube
On BandCamp
On Facebook
On SoundCloud
      

USEFUL LINKS

   

THE STAFF, organization chart, contact page, emails

THE BAND, founding musicians, Board, Assembly

The "Manama" academic cycle
Press clippings
Professional hi-re pictures
Ictus with Rosas
Ictus in Kaaitheater
Ictus at the Opéra de Lille, 2004-2019