the Lichtenberg Figures

share:

AUDIO

On our media page : the last song, live in Brussels
(first version for large ensemble)
   

after Ben Lerner

Music: Eva Reiter

    
Lights: Nico de Rooij and Djana Covic (SIDF)
Scenography: Eva Reiter and SIDF
Conductor: Georges-Elie Octors
Voice: Eva Reiter
Mixing: Alexandre Fostier
assisted by Antoine Delagoutte
Ictus: flute and clarinet, trumpet and trombone, percussion, electric guitar and keyboards, string trio, e-bass

Production and commission
Wien Modern & Ictus
Supported by

On our media page : the last song, live in Brussels

Premiered in Vienna on 25 November, The Lichtenberg Figures by Eva Reiter represents the missing link between Fausto Romitelli and Laurie Anderson. Juliet Fraser electronically processes her voice in real time to offer a marvellous spoken word rendition (Ben Lerner’s collection of sonnets which lends its name to the evening), shot through with lyrical musings. All of this is set against the background of an orchestration whose electric and envenomed impact brings to mind Romitelli at the height of his musical powers, the man responsible for An Index of Metals.
    
...twisting and twirling, associative ideas, material on the surface of an insulating plate, bodies struck by lightning, a sonnet as symbol of a physical-aesthetic pattern, a playful, brutal and at the same time exciting elegy…
   

A Book of Ayres

   
Inspired by the model of the “Book of Ayres”, a popular format from the late Renaissance period, Reiters’ work develops as a series of seven songs or lieder and six instrumental interludes preceded by a prologue: a full evening programme for voice and ensemble. The transitions between the elements are seamless, the borders remain deliberately vague. After a foretaste of the musical space in the prologue, periods of contrast, confusion and ambiguity follow as a counterpart to the surprising and combinatorial poetry of the American writer Ben Lerner. The Lichtenberg Figures, the unconventional collection of sonnets that Lerner wrote in 2004, are full of rapidly shifting perspectives, from everyday observations that verge on the banal, quotations and scientific considerations to ironic comments.
   

The Lichtenberg Figures

   
Physically, “Lichtenberg figures” refer to the fern-like patterns that, on discharging extremely high voltages, are formed on insulating plates or even on human skin when struck by lightning. This physical phenomenon of fanning out in multiple directions is also a theme in the work of Ben Lerner where the line of thought is masked and repeatedly broken. The reader is immersed in ambiguity and challenged to find his way within a language rich in metaphors. The associative potential of the sonnet is here exploited to the extreme.

Mental images run parallel with dazzling dialogue, brutal and violent observations, jokes, irony, critical and pointed introspection. The German translator Steffen Popp summed it up as follows: “The Lichtenberg Figures could be seen as a machine, where the task is to discover what constructions function and why, where the parts fit precisely and what exactly is produced.”
    

A musical background

    
Throughout this text full of metaphors Reiter creates a musical landscape, a personal coordination system, an open network in which the listener can take up position, and which could function as a resonating psychogram of society. The sound is raw, disturbing and fierce. It is the shadowy side of Reiter’s identity, or rather of one of her possible identities by which she allows herself to be guided. Uncompromising and wild anger, fear and unrest define this musical dramaturgy.

Every situation in our day-to-day life is a possible stimulus to connect with and relate to this environment. Every external impulse can, in a hundredth of a second, spark multiple reactions and thus leave a mental footprint of multiple, ramifying strands. As to which reaction ultimately prevails, it is primarily social factors, fear and the desire to continue to function that are determining.

The Lichtenberg Figures is based on the darker side of our mind, of our existence, which lives a life independent of a behaviour that conforms to society and that can even develop a brutal dynamic. Optical illusions, hallucinations and the building of an inherent identity all play an important role.
     

Lighting

    
In an apparent contrast, the lighting functions as a measurable physical phenomenon, with the deliberate dazzling, illuminating or colouring in of specific instrumental sounds, the artificial shading and manipulation of the voice to lend a framework to the spoken word. The different identities that appear in the text acquire their own character and life.
    

Electronics

    
The function of the electronics: like the Greek chorus in the theatre of antiquity the electronics play an intermediary role between the musicians and the listener. The perception is commented upon, reflected, transformed but also manipulated. The electronic component includes information that is not expressed in the sound produced by the instruments but that is nevertheless determining for the formal progress of the work that constitutes the underlying connection between the different lieder.
   

The Reiter method

   
The manner in which Reiter sets to work enables her to record the instrumental material in advance and then to process it in the electronics context, down to the smallest detail. Nothing is left to chance. The instrumental nature of each song is thus the point of departure for the electronic framework of the interlude or opens the musical framework of the next song. In the prologue, which functions as a foreword in a book and that is always written after the work itself, all the songs are already present. In this way the beginning is a panorama of everything that is to come.
   
Eva Reiter (19/01/2015)

   
   
   
Kaaitheater

The Lichtenberg Figures van Eva Reiter, gecreëerd in Wenen op 25 november, onthult een onvermoede link tussen het werk van Fausto Romitelli en Laurie Anderson. Zangeres Juliet Fraser transformeert eigenhandig haar stem, op analoge én elektronische manier. Het resultaat klinkt als een permanent gemanipuleerde spoken word (op gedichten van Ben Lerner waarnaar de avond vernoemd is) geïnjecteerd met spaarzame lyrische uithalen. De stem wordt meegesleurd door een instrumentale orkaan van hybride natuur: de energie en elasticiteit van ‘’An Index of Metals”, Romitelli’s laatste werk is nooit ver weg.
   
...associatieve gedachtenkronkels, stof aan het oppervlak van een isolatieplaat, lichamen door de bliksem getroffen, een sonnet als symbool voor een fysisch-esthetisch patroon, een speelse, brutale en tegelijkertijd opwindende elegie..
   

A Book of Ayres

   
In navolging van het „Book of Ayres“, een populaire format uit de late renaissance ontwikkelt Reiter’s werk zich als een reeks van zeven liederen en zes instrumentale interludes voorafgegaan door een proloog : een avondvullend werk voor stem en ensemble. De transities tussen de delen zijn naadloos, de grenzen blijven bewust vaag. Na een aftasten van de muzikale ruimte in de proloog volgen periodes van contrast, verwarring en tweeslachtigheid als een pendant voor de verrassende en combinatorische poëzie van de Amerikaanse auteur Ben Lerner. The Lichtenberg Figures, de onconventionele verzameling sonnetten die Lerner schreef in 2004 staan bol van de bliksemsnelle perspectiefwissels, van dagdalijkse bijna banale observaties, citaten, wetenschappelijke beschouwingen tot ironische commentaren.
   

The Lichtenberg Figures

   
Fysische gezien verwijzen „Lichtenberg patronen“ naar varen-achtige vertakkingen die bij de ontlading van elektrisch hoogspanning verschijnen op geïsoleerde platen of zelfs op de huid van mensen door de bliksem getroffen. Dit fysische fenomeen van de vertakking in verschillende richtingen is ook bij Ben Lerner een thema, dat opduikt als een verkapte en steeds weer onderbroken gedachtengang. De lezer wordt ondergedompeld in meerduidigheid en uitgedaagd zich binnen een taal rijk aan metaforen te oriënteren. Het associatieve potentieel van het sonnet wordt hier ten volle uitgebuit.

Mentale beelden lopen samen met flitsende dialogen, brutale en gewelddadige observaties, grappen, ironie, kritische en spitse zelfbeschouwinge. De Duitse vertaler Steffen Popp vatte het als volgt samen: „ Men zouThe Lichtenberg Figures als een machine kunnen zien, waar het er om te doen is uit te vinden welke constructies waarom functioneren, waar hun onderdelen precies vandaan komen en wat er eigenlijk geproduceerd wordt.“
   

Een muzikale afgrond

   
Langsheen deze tekst boordevol met metaforen creëert Reiter een muzikale landschap, een persoonlijk coördinatensystem , een open netwerk waarin de luisteraar zich kan positioneren, en die mogelijk als een resonerend psychogram functioneert van de maatschappij. De typologie van de klank is eerder rauw, verontrustend en heftig. Het is de schaduwzijde van Reiter’s identiteit, of beter, van één van haar mogelijke identiteiten door wie ze laat leiden. Onverzettelijkheid, wilde woede, angst en onrust bepalen de muzikale dramaturgie.
Elke situatie in ons dagelijkse leven is een mogelijke stimulans om met onze omgeving te connecteren, zich ermee te verhouden. Elke externe impuls kan binnen een honderste van een seconde uiteenlopende reacties opwekken en laat zo een mentale voetafdruk na in evenveel richtingen, vertakkingen. Welke reactie zich uiteindelijk doorzet wordt vooral door sociale factoren, angst en de drang om te blijven functioneren gestuurd.

The Lichtenberg Figures is geënt op de donkere kant van ons gemoed, van onze existentie, die los van een maatschappelijk conform gedrag een eigen leven leidt en zelfs een brutale dynamiek kan ontwikkelen. Optische illusies, hallucinaties en de constructie van een ingebeelde identiteit spelen hier een belangrijke rol.
   

Licht

   
In een schijnbaar contrast werkt het licht als een meetbaar fysisch fenomeen, waar het gaat om bewust verblinden, belichten en inkleuren van specifieke instrumentale klanken, het artificieel inkleuren en manipuleren van de stem, om het gesproken woord een kunstmatig kader te geven. De verschillende identiteiten die in de tekst voorkomen krijgen hun eigen karakter en leven.
   

Elektronica

   
De functie van de elektronica : zoals het Griekse koor in het antieke theater vervult de elektronica een bemiddelende rol, tussen muzikanten en luisteraar. De beleving wordt becommentarieerd, gespiegeld, vervormd maar ook gemanipuleerd. De elektronische component bevat informatie die in de instrumenten niet tot klinken komt, maar toch bepalend is voor de formele afloop van het werk die de onderhuidse verbinding tussen de enkele liederen uitmaakt
   

De Reiter-methode

   
De manier waarop Reiter te werk gaat, laat haar toe het instrumentale materiaal vooraf op te nemen en te verwerken in de elektronische context, tot in het kleinste detail. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het instrumentale karakter van elke song is zo het uitgangspnt voor de elektronische raamwerk van het interludium of opent het muzikale kader van de volgende song. In de proloog, die zoals een voorwoord van een boek, doorgaans op het einde geschreven wordt, zijn alle songs reeds aanwezig. Zo geldt het begin als een panorama voor alles wat nog moet komen.
   
Eva Reiter (19/01/2015)

Créé au festival Wien Modern le 25 Novembre, The Lichtenberg Figures d’Eva Reiter figure le chaînon manquant entre Fausto Romitelli et Laurie Anderson. La voix de Juliet Fraser, qu’elle traite elle-même électroniquement en temps réel, développe un magnifique travail en spoken word (les poèmes de Ben Lerner qui donnent son titre à la soirée), troué par quelques envolées lyriques. Tout cela sur fond d’une orchestration aussi électrique qu’empoisonnée, qui rappelle le Romitelli de la grande maturité, celui de An Index of Metals.
   
MOTS-CLES : décharges électrostatiques, torsions et spirales, corps frappés par la foudre ; le Sonnet comme modèle esthétique et physique ; une spectacle violent, mais excitant et joueur.
   

A Book of Ayres

Inspiré par le modèle du « Livre d’Airs » (« Book of Ayres »), forme populaire de la Renaissance tardive, l’oeuvre proposée par Reiter se présente comme une alternance de sept chansons et de six interludes instrumentaux précédés d'un prologue : un programme complet de soirée pour voix et ensemble. Les mouvements s’enchaînent néanmoins sans couture et les contours restent flous.

Après un premier survol du matériel musical concentré dans un Prologue, s’enchaînent des épisodes riches en contrastes où règne l’ambigüité, voire la confusion — en contrepoint à l'extraordinaire poésie combinatoire de l'écrivain américain Ben Lerner.

The Lichtenberg Figures, la foisonnante collection de sonnets écrits par Lerner en 2004, grouille en effet de bifurcations ultra-rapides obtenues à partir de matériaux disparates : observations triviales, notices scientifiques, digressions ironiques.
   

Les figures de Lichtenberg

    
Physiquement, les figures découvertes par Lichtenberg — produites par des décharges électriques extrêmement élevées qui prennent des formes caractéristiques de fougères — apparaissent sur des corps isolants ou même sur la peau humaine lorsqu'ils sont frappés par la foudre. Ce phénomène physique, sorte de rayonnement multi-directionnel, convient parfaitement pour décrire le travail de Ben Lerner, où la pensée n’arrête pas d’affronter sa brisure. Le lecteur est plongé dans l'ambiguïté et mis au défi de trouver son chemin au sein d’un langage surchargé de métaphores. Le potentiel associatif du Sonnet est ici poussé à sa limite.

Mille images mentales se forment au gré d’éblouissants dialogues, d’observations crues et violentes, de plaisanteries, de traits d’ironie impitoyables, de saillies introspectives. Ce que Steffen Popp, traducteur allemand de Lerner, résume en ces mots:
"The Lichtenberg Figures constituent une sorte de machine mentale qui a pour tâche de révéler lesquelles de nos constructions mentales fonctionnent ou non, et pourquoi, et à quelles conditions les pièces s’ajustent et ce que produit leur mise en contact."
    

La musique

   
En parallèle à ce flux métaphorique, Reiter déploie un paysage musical très personnel, un réseau ouvert dans lequel l'auditeur peut choisir sa place, et qui se laisse appréhender comme un “psychogramme” résonant de notre monde. La sonorité est brute, inquiétante, féroce et plutôt pop. Reiter se laisse ici guider par “le côté obscur” de son être : colère noire et sans concession, peurs et convulsions. Le moindre input du monde extérieur — ne durerait-il qu’un centième de seconde — suscite un faisceau de réactions, une empreinte mentale à multiples brins qui va toujours se ramifiant. On en connaît les réponses ordinaires : la docilité sociale et la peur — chacun persévérant dans sa place et dans sa fonction. Mais The Lichtenberg Figures explore l’autre face de l’esprit, celle qui refuse la domestication et part soudain en vrille, dans une dynamique brutale et imprévisible. Illusions d'optique, hallucination, traitements électroniques de la voix parlée — tout concourt à construire des identités parallèles.
   

L’éclairage

En contraste avec la musique, l’éclairage est pensé comme un phénomène physique mesurable et rationnel, qui vient éclairer, surexposer ou colorer tel et tel effet instrumental spécifique, tel traitement vocal, tel moment de parole. Les différentes identités que fait défiler le texte y trouvent leur caractère.
   

L’électronique

   
Un peu à la manière d’un chœur dans le théâtre grec, l'électronique joue un rôle d'intermédiaire entre les musiciens et l'auditeur. L’électronique commente, interprète, traduit, transforme — mais aussi manipule. Elle connecte les différents Chants.
   

La méthode Reiter

   
Reiter enregistre à l’avance toute la matière instrumentale et la traite électroniquement dans le moindre détail : un onirisme de haute précision ... Le prologue fonctionne comme une préface — les pages que l’écrivain ne rédige jamais qu'à la fin de son travail — qui contient virtuellement tous les Chants, mêlés aux souffles de la chanteuse.

Eva Reiter (19/01/2015)

Am Beginn

   
Poetische Assoziations-Ketten, Staub auf der Oberfläche einer geladenen Isolator-Platte, wie vom Blitz getroffene Körper, Sonette benannt nach einem physikalisch-ästhetischen Muster – verspielt, brutal und zugleich aufreizend elegisch.

A Book of Ayres

In Anlehnung an ein populäres Format der Spätrenaissance – dem Book of Ayres – entwickelte sich meine Komposition The Lichtenberg Figures zu einer Folge von sieben Songs, sechs instrumentalen Zwischenspielen und einem voran gestellten Prolog – vorderhand jene Matrix eines abendfüllenden Stückes für Stimme und Ensemble. Die Übergänge sind fließend, die Grenzen unklar. Sobald sich der musikalische Raum – durch den Prolog vorbereitet – im ersten Song eröffnet, werden sich vielfach kontrastierende, atmosphärisch divergierende Klangwelten aufgesucht und ausgereizt, um so der Metaphorik der Überraschungen und der poetischen Kombinatorik gerecht zu werden, mit der der amerikanische Autor Ben Lerner in seiner überaus unkonventionellen Sonett-Sammlung The Lichtenberg Figures in blitzschnellem Perspektivenwechsel Alltagsbeobachtungen mit Zitaten, naturwissenschaftlichen Betrachtungen und analytisch, fallweise ironisch poetischen Kommentaren verschränkt.
   

Die Lichtenbergfiguren

   
Im physikalischen Sinne bezeichnen die Lichtenbergfiguren jene farnartigen Verästelungen, wie sie elektrische Hochspannungsentladungen auf isolierten Flächen und Materialien hinterlassen – (wie beispielsweise auch jene baumförmige Vernarbungen auf der Haut eines Menschen nach einem Blitzschlag). Die Sammlung ist nach dem deutschen Physiker Georg Christoph Lichtenberg benannt.
In Anlehnung an das physikalische Phänomen der vielfachen Verzweigung eines Impulses manifestiert sich auch bei Ben Lerner ein Thema – ein gedanklicher Faden also – stets vielfach geteilt und gebrochen. Er verlangt dem Leser eine gewisse Sprunghaftigkeit ab, um sich in der vieldeutig schillernden, an Metaphern reichen Sprache selbst zu verorten und damit der Assoziationskraft der Sonette zu entsprechen. Beständig vereinen sich überraschende Denkbilder mit rasanten Dialogen, brutalen und gewaltsamen Darstellungen, Witz und Ironie, kritischer und kluger poetologischer Reflexion, bei gleichzeitigem klaren Zusammenhang von Sprache, Gehalt und Form. Der deutsche Übersetzer und Lyriker Steffen Popp formulierte es wie folgt: „Man könnte The Lichtenberg Figures als einen Maschinenpark beschreiben, in dem es herauszufinden gilt, welche Konstruktionen aus welchen Gründen wie funktionieren, wo ihre Teile herkommen und was eigentlich produziert, welche Produktion gerade auf Halde gefahren wird. Dass neben allen erdenklichen Werten und Abfällen auch elementare Fragen mit von der Partie sind, versteht sich von selbst.“
   

Gewaltsamer Unruhe

   
Entlang dieser metaphernreichen Sprache habe ich eine musikalische Welt entwickelt, die ähnlich dem Text als eine Art persönliches Koordinatensystem, ein „offenes“ Bezugssystem der eigenen Identität des Hörers verstanden werden kann und sich im weiteren Sinne als tönendes/vertontes Psychogramm einer Gesellschaft andeuten lässt.
Dabei sind es vorwiegend raue, im Falle auch unangenehme und heftige Klangwelten, die hier den Ton angeben. Ich habe mich bewusst den dunklen, beunruhigenden Seiten einer, meiner Identität überlassen, um zu einer Klangsprache zu finden, die sich mit Wortfeldern wie „Unnachgiebigkeit“, „wilder Wut“ und „Angst“ oder „gewaltsamer Unruhe“ umschreiben lässt.
Jede Situation in unserem alltäglichen Leben ist eine potenzielle Aufforderung, mit unserer Umgebung in Verbindung, in Reaktion, in Kontakt zu treten. Jeder äußere Impuls wirft also innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden eine Vielzahl von potentiellen Reaktionsmöglichkeiten auf und lässt dabei ein Bild von zahlreichen Verästelungsimpulsen entstehen. Die „Hierarchie“ der in Frage kommenden Reaktionen wird unter mehreren anderen Komponenten vor allem durch Sozialisation, Angst oder Funktionslust gesteuert.
     
The Lichtenberg Figures befasst sich also mit den dunklen, abgründigen Gängen der Seele, die im Abseits des geduldeten, sozial konformen Verhaltens ein Eigenleben und eine brutale Dynamik entwickeln können. Dabei spielen Phänomene optischer Täuschung, Halluzination und die empfundene Existenz des eigenen Doppelgängers eine wichtige Rolle.
   

Das Licht

   
Im scheinbaren Kontrast dazu wird das Licht als messbares, kalkulierbares physikalisches Phänomen relevant. Dabei geht es um das bewusste Erhellen, Einleuchten und -färben einzelner Instrumentalklänge, das künstliche Kolorieren und Manipulieren (Erhellen und Verdunkeln) der Stimme, um dem gesprochenen Wort einen artifiziellen Bezugsrahmen zu geben. Zudem kann die Vielzahl an potenziellen Identitäten, die im Text entworfen werden, durch unterschiedlich „gefärbte“ Stimmen klanglich projiziert werden.
    

Elektronik

   
Zuletzt erscheint mir die Rolle der Elektronik erwähnenswert: Dem griechischen Theaterchor nicht unähnlich spielt die Elektronik eine maßgeblich „vermittelnde“, kommentierende Rolle zwischen den Musikern und dem Zuhörer, in dem sie die erlebte Wirklichkeit der Musik kommentiert, spiegelt und erweitert, aber auch manipuliert und verzerrt. In der elektronischen Begleitung sind viele Informationen enthalten, die im Instrumentalsatz nicht zum Klingen kommen, aber dennoch entscheidend sind für den formal schlüssigen Entwurf des Stückes – für den roten Faden, wenn man so möchte, und die subkutane Verbindung zwischen den einzelnen Songs.

Meine Arbeitsweise erlaubt es mir, das instrumentale Material vorweg aufzunehmen und bis ins letzte Detail in den elektronischen Kontext einzuarbeiten. Der Instrumentalsatz des eben verklungenen Songs ist somit beispielsweise Ausgangsbasis für den elektronischen Rahmen des Interludiums oder eröffnet den musikalischen Rahmen des kommenden Songs, in den sich dann im weiteren Schritt Live-Stimme und Instrumente neu einschreiben. Im Prolog, der ganz ähnlich dem Vorwort eines Buches ganz zuletzt entstand, sind alle sieben Songs eingearbeitet. So wird aus dem Anfang ein Panorama für alles Folgende entworfen – thematische, musikalische, gestische Kerne, die im Verlauf des Stückes vielfach mäandernd wachsen und ein Eigenleben zu führen beginnen.

Eva Reiter (19/01/2015)

Agenda for this project

November 2015
 • Date Show Location
 • Wed 25.11 The Lichtenberg Figures (Eva Reiter) Wien Modern - Wien - Austria

  the Lichtenberg Figures

  A psychedelic cantata read more
December 2015
 • Date Show Location
 • Tue 15.12 The Lichtenberg Figures (Eva Reiter) Kaaitheater - Brussels - Belgium

  the Lichtenberg Figures

  A psychedelic cantata read more
March 2016
 • Date Show Location
 • Fri 18.03 The Lichtenberg Figures (Eva Reiter | Ben Lerner) Bijloke - Ghent - Belgium

  the Lichtenberg Figures

  A psychedelic cantata read more
August 2016
 • Date Show Location
 • Wed 03.08 The Lichtenberg Figures (Eva Reiter) Darmstadt Festival for New Music - Frankfurt - Germany

  the Lichtenberg Figures

  A psychedelic cantata read more
March 2017
 • Date Show Location
 • Sat 18.03 The Lichtenberg Figures MaerzMusik - Berlin - Germany

  the Lichtenberg Figures

  Eva Reiter, Ben Lerner

  A psychedelic cantata read more
September 2024
 • Date Show Location
 • Thu 12.09 Lichtenberg Figures Festival Klangspuren - Innsbruck - Austria

  the Lichtenberg Figures

  >Tickets

  A psychedelic cantata read more