Tom De Cock about his "micro-percussion" research [NL]


    

Find your instrument

Er wordt vaak gezegd dat een muzikant ‘zijn instrument moet heruitvinden’. De piano van Glenn Gould is niet de piano van Martha Argerich, bijvoorbeeld. De gitaar van David Gilmour is niet de gitaar van Keith Richards (mijn personal hero, trouwens). Je eigen stijl vinden, of ‘jezelf worden’, voor een muzikant is: zijn instrument her uit te vinden. In 2018 naderde ik langzaam de 40, en ik voelde de behoefte om mijn instrument her uit te vinden. Dit bleek ‘Micro-percussie’ te zijn. Het is niet erg ingewikkeld, maar het is gewoon mijn instrument, het instrument waarin mijn bestaan als musicus is gekristalliseerd.

Ik heb de 'micro-percussie'-opstelling in twee fasen vormgegeven: eerst uit muzikale experimenten met Gerrit Nulens, mijn collega-percussionist bij Ictus, en met de choreograaf Noé Soulier, voor een dansvoorstelling genaamd ‘The Waves’. Dat was in 2018. Toen kreeg ik een FRArt-beurs van het FRS-FNRS fonds om mijn intuïtie te kunnen uitbouwen.

Het idee van micro-percussie is in de eerste plaats pragmatisch: ik had genoeg van die percussiesets die een hele vrachtwagen vullen. Ik wil de trein of het vliegtuig kunnen nemen met mijn instrument in een koffer, als een fluitist!

De schaal van mijn tante

Het tweede idee is meer ideologisch. Het is ook een esthetische keuze. De westerse benadering van slagwerk in de hedendaagse muziek wordt over het algemeen geassocieerd met ‘monumentaliteit’ en misschien een zekere ‘visuele bluf’. Hetzelfde gebeurde in de jaren vijftig met de elektronische muziekcultuur - denk aan die foto's van componisten die poseerden voor hun mammoetsynthesizers! Het is een heel idee van macht, van meesterschap... Op het gebied van de niet-westerse percussie daarentegen ligt de nadruk meer op een intieme relatie tussen de uitvoerder en het object waarop hij of zij speelt. De persoonlijke band tussen de speler en het gekozen instrument is van groot belang.

Dit idee van een intieme relatie met het instrument kan heel ver gaan, weet je. In mijn huidige opstelling staat bijvoorbeeld een klankschaal (een Tibetaanse klankschaal) die gebarsten is, maar het was een geschenk van mijn tante. Een gebarsten instrument klinkt niet goed. Maar ik realiseerde me dit: als ik die omdraaide en er met een andere klankschaal of een crotale over wrijf, is het geluid prachtig, totaal nieuw, en bovenal is het van mij alleen! Want in dat geluid zit een deel van mijn verhaal, een verhaal dat niemand anders in mijn plaats zou kunnen vertellen.

Componisten onder de 30 begrijpen dit in een oogwenk. Het duurt niet lang om het uit te leggen. De componisten van vandaag zijn meer dan ooit geïnteresseerd in ‘muziek maken met alles’: lucifers, rubberen eenden, waterbakjes, schelpen, lepels en vorken, ... Het slagwerkveld is vrijwel onbegrensd, zoals John Cage al voorspelde: "Mensen verlaten mijn concerten misschien denkend dat ze lawaai hebben gehoord, maar ze zullen dan onvermoede schoonheid horen in hun dagelijks leven". Alledaagse voorwerpen of gevonden voorwerpen worden nu op zichzelf staande percussie-instrumenten.

Focus op de huid

Het derde idee is akoestisch. Ik heb veel als orkestmusicus gewerkt, en ik realiseer me dat afstand veel van de schoonheid van het slagwerkgeluid 'wegvaagt'. Meer in het bijzonder verlies je het hele lagere en lagere-medium register van het spectrum. Wat is er over van een gong op 30 meter? Hoge harmonieken, vooral, een heel mooi ‘zuuuuuum’, maar de hele ‘body’ van het geluid, het gewicht, het vlees, is weg. Daarom gebruik ik proximity-microfoons in mijn micro-percussieset, die het geluid opvangen. Ik wil het detail van de body van het geluid horen. Film heeft ons geleerd de lijnen van een huid, het detail van een steen, of de adem in een stem te waarderen. Zo is het ook in mijn relatie met percussie.

Gebaar-actie-beweging

De muziek die ik speel met Gerrit Nulens op de micropercussieset is gecomponeerd met de choreograaf Noé Soulier. Het is in de eerste plaats een muziek van ‘gebaren’. Noé werkt met gebaren, acties, taken, niet met ‘beweging’. Als ik zeg ‘beweging’, denk dan aan iets geometrisch netjes uitgevoerd in de ruimte. Of denk aan een oud Egyptisch schilderij! Bijvoorbeeld: ik beschrijf een cirkel met mijn hand. Maar als ik zeg ‘actie’, dan is het iets anders: denk aan een sportman die een bal gooit. Het is een andere kwaliteit van beweging, omdat er een doel is. Noé Soulier bouwt een fascinerende choreografische carrière op aan de hand van een paar basishandelingen: gooien, slaan, ontwijken, voorbereiden. Dat is het, het is niet veel als je wilt, maar deze lijst van vier acties ondersteunt duizenden variaties.

Tijdens het studiowerk voor ‘The Waves’ vroeg Noé zijn dansers om vijftig ‘zinnen’ van 20 seconden voor te bereiden rond deze acties, slaan, gooien, voorbereiden, ontwijken. Daarna componeerden Gerrit, Noé en ik 50 muzikale frasen die de muzikale identiteit werden van deze gedanste frasen.

Noé filmde vervolgens de dansers in stilte terwijl ze improviseerden op dit materiaal. Uit deze improvisatie haalde hij een reeks momenten, die hij als een filmbewerker monteerde en vervolgens aan de dansers en musici gaf, als een soort partituur. Er was een hele zigzagreis tussen improvisatie en schrijven, tussen het collectief en het individu. Onze muziek komt voort uit dit onvergetelijke avontuur met onze dansende vrienden.
   

     
Tom De Cock interviewed by Jean-Luc Plouvier, May 2022


   

Trouver son instrument

On dit souvent qu’un musicien doit « inventer son instrument ». Le piano de Glenn Gould n’est pas le piano de Martha Argerich, par exemple. La guitare de David Gilmour n’est pas la guitare de Keith Richards (mon personal hero, entre parenthèses). Trouver son style, ou « devenir soi-même » si vous voulez, pour un musicien cela se dit : inventer son intrument. En 2018, j’approchais tout doucement des 40 ans, et j’ai senti le besoin d’inventer mon instrument. La « micro-percussion » c’est ça. Ce n’est rien de très compliqué, mais c’est tout simplement mon instrument, l’instrument dans lequel se cristallise mon existence de musicien.

Le setup « micro-percussion », je l’ai trouvé en deux temps : d’abord à partir d’expériences musicales menées avec Gerrit Nulens, mon collègue percussionniste chez Ictus, puis avec le chorégraphe Noé Soulier, pour un spectacle de danse qui s’appelait « The Waves ». C’était en 2018. Puis j’ai reçu une bourse FrARTS du fonds FRS-FNRS pour aller jusqu’au bout de mon intuition.

L’idée de la micro-percussion est d’abord pragmatique : j’en avais plus qu’assez de ces kits de percussion qui remplissent tout un camion. Je voulais pouvoir prendre le train ou l’avion avec mon instrument dans une valise, comme un flûtiste !

Le bol de ma tante...

La deuxième idée est plus idéologique, peut-être. Il s’agit aussi un choix esthétique. L'approche occidentale de la percussion dans la musique contemporaine est généralement associée à la « monumentalité » et peut-être à un certain « bluff visuel » . C'était sans doute même chose dans les années 50 avec la culture de la musique électronique — pensez à ces photos de compositeurs qui prennent la pose devant leurs synthétiseurs-mammouth ! C'est toute une idée de la puissance, de la maîtrise... Dans le domaine des percussions du monde non-occidental, par contre, l'attention est davantage portée sur une relation intime entre l'interprète et l'objet sur lequel il joue. L'interférence personnelle entre le joueur et l'instrument soigneusement choisi est d'une grande importance.

Cette idée d’un rapport intime à l’instrument peut aller assez loin, vous savez. Dans mon setup actuel, par exemple, il y a un « sounding bowl » (un bol musical tibétain) qui est fêlé, mais qui est un cadeau de ma tante. Un instrument fêlé ne sonne pas bien, certes. Mais je me suis rendu compte de ceci : si je le frotte avec une crotale, le son est merveilleux, totalement neuf, et surtout il n’appartient qu’à moi ! Car il y a dans cette sonorité une partie de mon histoire, un « récit » que personne d’autre ne pourrait raconter à ma place.

Les compositeurs de moins de 30 ans comprennent cela en un éclair. Pas besoin de longue explication. Les compositeurs d’aujourd’hui s'intéressent plus que jamais à « faire musique de tout » : allumettes, canards en caoutchouc, bols d'eau, coquillages, cuillères et fourchettes, tout fait farine au moulin. Le champ de la percussion est virtuellement illimité, comme l'avait prédit John Cage : « Les gens peuvent quitter mes concerts en pensant n’avoir entendu que ce qu’ils nomment ‘bruit’, mais ils percevront ensuite une beauté insoupçonnée dans leur vie quotidienne. » Les objets de la vie quotidienne, les objets trouvés, deviennent désormais des instruments de percussion à part entière.

Zoomer sur la peau

La troisième idée est acoustique. J’ai beaucoup travaillé comme musicien d’orchestre, et je me rends compte que la distance efface une grande partie de la beauté du son des percussions. Plus particulièrement, on perd tout le registre bas et bas-medium du spectre. Que reste-t-il d’un gong à 30 mètres ? Des harmoniques aigües, essentiellement, un très joli « zuuuuuum », mais tout le body du son, son poids et sa chair, ont disparu. C’est pourquoi j’utilise dans mon set de micro-percussion des micros de proximité qui capturent le son de tout près. Je veux entendre le corps du son : le cinéma nous a appris à apprécier le grain d’une peau, le détail d’un caillou, ou le souffle contenu dans une voix. C’est la même chose dans mon rapport à la percussion.

Mouvement geste action

La musique que je joue avec Gerrit Nulens sur le set de micro-percussion a été composée avec le chorégraphe Noé Soulier. C’est d’abord et avant tout une musique de « gestes ». Noé travaille avec des gestes, des actions, des tâches à accomplir — pas avec des « mouvements ». Quand je dis « mouvement », pensez à quelque chose de géométrique, exécuté proprement dans l’espace. Ou pensez à une peinture de l’Egypte antique ! Par exemple : je décris un cercle avec ma main. Quand je dis « action », par contre, c’est tout autre chose : pensez à un sportif qui lance une balle. C’est une autre qualité de mouvement, car il y a une cible. Noé Soulier construit une œuvre chorégraphique fascinante en n'utilisant que quelques actions élémentaires : lancer, frapper, éviter, se préparer. C’est tout, c’est peu de choses si vous voulez, mais cette liste de 4 actions supporte des milliers de variantes.

Dans le travail en studio pour préparer « The Waves », Noé a demandé à ses danseurs de préparer une cinquantaine de « phrases » de 20 secondes, autour de ces actions : frapper, jeter, se préparer, éviter. Après cela, Gerrit, Noé et moi avons composé 50 phrases musicales qui sont la transposition sonore de ces phrases dansées.

Ensuite, Noé a filmé les danseurs en silence, pendant qu’ils improvisaient à partir de ce matériel. Il a extrait de cette improvisation une série de moments, qu’il a montés comme un monteur de cinéma, puis donnés aux danseurs et aux musiciens, comme si c'était partition. Il y a eu tout un voyage en zig-zag entre l’improvisation et l’écriture, entre le collectif et l’individuel. Notre musique provient de cette inoubliable aventure avec nos amis danseurs.
   

   
Tom De Cock. Propos recueillis par JL Plouvier.